Privacy beleid

Privacy beleid Startup Events B.V.

Versie 0.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-01-2023.
 
Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:
  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • U eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 
Startup Events is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Felloo. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken
 
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over, producten en/of
diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst
van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een
contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.
 
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te
kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling
bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of
creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, NAW-gegevens en
e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze
informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
 
Verstrekking aan derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze website zijn Social
Media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw
persoonsgegevens. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is
meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens Startup Events van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat
u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze
pagina vermeld.
 
Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is
verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming
heet Dries Santing en is bereikbaar per e-mail op info@startupevents.nl en per
telefoon op 0591-670062 voor al uw vragen en verzoeken.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy
beleid, kunt u contact met ons opnemen:
 
Startup Events B.V.
Veenroede 6
7881 XL Emmer-Compascuüm
T: 0591-670062
E: info@startupevents.nl